เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 54, สาขา11 ,2559 )

การศึกษาแหล่งความร้อนเชิงเหนี่ยวนำเพื่อใช้กับการอบแห้ง

หน้า หน้า 247-254

จีระพงศ์ ศรีวิชัย |
สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟีนอลิกที่เติมผงเถ้าจากธรรมชาติ

หน้า หน้า 255-262

เสาวภา ชูศรี | เอกชัย วิมลมาลา | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | ศิรินทร ทองแสง |
ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อประสิทธิภาพของเทอร์โบชาร์จเจอร์

หน้า หน้า 263-269

สุเมธ ไสยผอม | สถาพร เชื้อเพ็ง | สืบสกุล คุรุรัตน์ |
เสถียรภาพของการเผาไหม้เอทานอลแบบเปียกที่รอบเดินเบาภายใต้สภาวะส่วนผสมบางในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

หน้า หน้า 270-277

สุเดชา ศรีสุวรรณ | สถาพร เชื้อเพ็ง | สืบสกุล คุรุรัตน์ |
Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from indigenous vegetables in Southern Thailand

หน้า หน้า 278-286

Supasit Chooklin | Armenah Boojan | Darunee Rodruayruen | Weerapong Chiansong | Sutasinee Sriwilai |
สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้

หน้า หน้า 287-294

กีรติกานต์ นิลยอง | เอกชัย วิมลมาลา | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง |
การสร้างและประเมินเครื่องยีน้ำตาลโตนดผง

หน้า หน้า 395-302

วิมล บุญรอด | สุจริต สิงหพันธุ์ | ฤทัย ประทุมทอง |
การศึกษาแบบจำลองของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของรถกระบะบรรทุกที่ติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติด้วยโปรแกรม IPG carmaker

หน้า หน้า 303-310

พุฒิพร ภาคสุโพธิ์ | เอกไท วิโรจน์สกุลชัย |
การออกแบบและสร้างเครื่องยีผลตาลโตนดเพื่อการแปรรูปอาหาร

หน้า หน้า 311-318

อรุณ สุขแก้ว | วิมล บุญรอด | สุจริต สิงหพันธุ์ |
ผลของแสงสว่างที่มีต่อการเปลี่ยนสีของไส้กรอกหมูในระหว่างการจัดเก็บ

หน้า หน้า 319-326

ขวัญชัย ชอบสำราญ | เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ | ทวีพล ซื่อสัตย์ | นวภัทรา หนูนาค |