เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา12 ,2559 )

ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและการยอมรับขนมขบเคี้ยวจากลูกเดือยปรุงรสสมุนไพร

หน้า หน้า 1047-1055

ญาณี พุ่มเจริญ | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ |