เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา13 ,2559 )

ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช: การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี

หน้า หน้า 504-511

ชินกร พิมพิลา | สิริวรรณ นันทจันทูล |
การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

หน้า หน้า 512-519

เบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ | ขจร ฝ้ายเทศ |
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสอนทางตรงโดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรู้ในการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 544-551

เสาวภา กิจวาส |
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

หน้า หน้า 552-559

เสาวภา กิจวาส |
ปัญหาทางการอ่านคำจากแบบทดสอบการอ่านคำเทียมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน

หน้า หน้า 560-565

อลิสา คุ่มเคี่ยม | พุทธชาติ โปธิบาล |