เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา14 ,2559 )

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชา 01001311 ภาคต้นปีการศึกษา 2557

หน้า หน้า 997-1004

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า |
ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียวในนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า หน้า 1005-1012

เศกศักดิ์ เชยชม |
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องเกษตรในเมืองของผู้เข้าร่วมอบรม: กรณีศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 1013-1020

ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า | สาวิตรี รังสิภัทร์ | พิชัย ทองดีเลิศ |
ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม

หน้า หน้า 1021-1028

ปภัสธนันท์ พิทยธีราพงศ์ | ธานินทร์ คงศิลา |
ทุนทางสังคมในมิติวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมสู่ความเข้มแข็ง

หน้า หน้า 1029-1036

กันยารัตน์ เชี่ยวเวช |
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเกษตรและอาหารในโครงการคมชัดลึก ฝึกอาชีพ ปี 2558

หน้า หน้า 1037-1044

สุรัตน์ อัตตะ | พิชัย ทองดีเลิศ |
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดโดยเกษตรกรผู้นำผู้ปลูกข้าวในตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน้า หน้า 1080-1088

พิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม | สุวรรณา ประณีตวตกุล |
ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า หน้า 1089-1096

นฤมล รุ่งแผน | พนามาศ ตรีวรรณกุล |
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า หน้า 1097-1103

วิษณุ สุขบำเพิง | สุภาภรณ์ เลิศศิริ |
ผลการฝึกอบรมจากโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

หน้า หน้า 1104-1109

เกศรินทร์ แฉ่งวงศ์ | ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ |