เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 54, สาขา15 ,2559 )

ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงในธุรกิจภาคบริการและธุรกิจภาคอุตสาหกรรม: การบูรณาการทบทวนวรรณกรรม

หน้า หน้า 175-184

สุธีรา เดชนครินทร์ | สุธินี ฤกษ์ขำ |
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคบริเวณสี่แยกอโศก กรุงเทพฯ

หน้า หน้า 185-192

วรัญชลี แซ่ลิ้ม | มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ |
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าแบบเปิดย่านลาดพร้าว

หน้า หน้า 210-217

สุภัฒตรา ปุณณดาบุญฤทธิ์ | มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หน้า หน้า 218-228

กรณิการ์ พีรานนท์ | ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล |
การพัฒนาตัวแบบควบคุมงบประมาณในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

หน้า หน้า 248-259

กนกวรรณ แก้วฉีด | จุฑา เทียนไทย |
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการความต้องการของโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ กรณีศึกษา

หน้า หน้า 260-269

อรินทรา ปัญญายุทธการ | สุกัญญา อยู่สบาย | ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ |
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเหนื่อยหน่ายงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ

หน้า หน้า 270-277

ธนากร ศรีโพธิ์กลาง | จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ |
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินสตาแกรม

หน้า หน้า 294-301

ศศิธร มหาคุณาจีระกุล | ชวัลกร เอมมาโนชญ์ |
อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา

หน้า หน้า 327-335

สิริพรรณ ชาญเฉลิมชัย | จุมพฏ บริราช |