เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 55, สาขา15 ,2560 )

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 202-209

ณิชชมนันท์ ใจคำ | ปรีดา ศรีนฤวรรณ |
การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

หน้า หน้า 210-218

อนุวัต สงสม |
อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

หน้า หน้า 271-278

ธนโชติ บุญวรโชติ | ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชิงบวกผ่านเว็บไซต์: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 279-286

นีรชา กลันทะกะสุวรรณ | บดินทร์ รัศมีเทศ | ศศิวิมล มีอำพล |
ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช็อปช่วยชาติ

หน้า หน้า 287-295

วลัยพร เกษตรสุวรรณ | ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ |
การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

หน้า หน้า 296-306

สุภัททิยา หล้าคำมี | ยุรพร ศุทธรัตน์ | พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ |
การยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศไทยต่อข้าวนึ่งและข้าวฮาง

หน้า หน้า 307-314

เริงชัย ตันสุชาติ | วัสสนัย วรรธนัจฉริยา | อารี วิบูลย์พงศ์ | เรนัส เสริมบุญสร้าง | พายัพ ต๋าคำธรรม |
ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมชาวสันติบุรี

หน้า หน้า 323-330

มาโนช พรหมปัญโญ | กัมพล สำราญจิตต์ | วารี บัวทอง | พิภู พรวิวัฒนา |
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย

หน้า หน้า 331-338

อรุณรัตน์ เทวงศา | สุรชัย จันทร์จรัส | สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ |