รายงานการประชุมประจำปีทางวิชาการ สาขาวิชาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 7-8 กุมภาพันธ์ 2504 ( ครั้งที่ 01, สาขา02 ,2504 )

การศึกษาการให้นมของโคพันธุ์เจอร์ซี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หน้า หน้า 32-44

ประเสริฐ เหรียญแก้ว | เสาวคนธ์ พรหมพุทธา | ทิม พรรณศิริ | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | พลทิพ โกมารกุล ณ นคร |
การศึกษาเบื้องต้น การให้นมของวัวพันธุ์ต่างประเทศ พื้นเมือง และลูกผสม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 45-54

เสาวคนธ์ พรหมพุทธา | ทิม พรรณศิริ | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้นมของแพะพันธุ์พื้นเมือง, พันธุ์ซาเนนและลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง

หน้า หน้า 62-71

ทิม พรรณศิริ | ประเสริฐ เหรียญแก้ว | ทองยศ อเนกะเวียง | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |