รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2506 ( ครั้งที่ 02, สาขา02 ,2506 )

ข้อสังเกตุเบื้องต้นเกี่ยวกับวัวเรดเดนที่นำมาเลี้ยงที่มวกเหล็ก

หน้า หน้า 44-62

สุชีพ รัตรสาร | จรัญ จันทลักขณา | วิเชียร สาครมงคล | ยอด วัฒนสินธุ์ | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |
ลักษณะบางอย่างทางสรีระวิทยาและการให้นมของกระบือมูรา (Murrah)

หน้า หน้า 74-92

พลทิพ โกมารกุล ณ นคร | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | ทิม พรรณศิริ |