รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509 ( ครั้งที่ 05, สาขา01 ,2509 )

การทำให้เกิด mutation ในพันธุ์ข้าวด้วยการใช้ colchicine และรังสีแกมมา

หน้า หน้า 97

อมรา ตั้งตระกูล | ประกฤติ ภมรจันทร์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูกและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในนา

หน้า หน้า 97

ไพฑูรย์ คล้ำมีสี | ประกฤติ ภมรจันทร์ |
อิทธิพลของรังสีแกมม่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ปอ 1. การศึกษาลูกชั่วแรก

หน้า หน้า 123

บุญเลิศ บุญยัง | รัชนี บุนนาค | เสริมลาภ วสุวัต |