รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509 ( ครั้งที่ 05, สาขา02 ,2509 )

อภิปรายปัญหาตลาดและการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

หน้า หน้า 599

ประสิทธิ์ สงวนน้อย | บุญถม ไวทยานุวัติ | เมธี สิมะเสถียร | ทศพร สุทธิคำ | เงิน ศรีสุรักษ์ | เตียง ตันสงวน |
การศึกษาภูมิคุ้มกันของโคพันธุ์ต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนอนาพลาสโมซีส

หน้า หน้า 403-408

รำพึง ดิสสะมาน | กิจ ธีระพัฒน์ | ปิยะ อรัณยกานนท์ |
การทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อของไก่โดยวิธีละลายให้กินในน้ำดื่ม

หน้า หน้า 409-415

อุทัย มัฆมาน | พอ จินดาวณิค | ประเสริฐ วิมลสุต | เจริญ แก้วทับ |
การศึกษาการใช้ยาไธอาเบนดาโซลในการกำจัดพยาธิ T. spiralis ในสุกรทดลอง

หน้า หน้า 415-418

รำพึง ดิสสะมาน | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | พิบูล ไชยอนันต์ |
การศึกษาชีพจักรพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิดพารีฟอสโตมัม ซุฟราไทเฟกซ์

หน้า หน้า 419-422

รำพึง ดิสสะมาน | ปิยะ อรัณยกานนท์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | พิบูล ไชยอนันต์ | กิจ ธีระพัฒน์ |