รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509 ( ครั้งที่ 05, สาขา07 ,2509 )

การอภิปรายกลุ่มเรื่อง โครงการช่วยเหลือชาวนา

หน้า หน้า 711-737

สละ ทศานนท์ | อำนวย วีรวรรณ | ประสิทธิ์ สงวนน้อย | แสวง เสนาณรงค์ |