รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2510 ( ครั้งที่ 06, สาขา01 ,2510 )

การขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกบนดิน Rendzinas สีดำและวิธีแก้

หน้า หน้า 12

ครรชิต กูรมะโรหิต | พูนสิน เสริมสวัสดิ์ศรี | พวงเล็ก ฐานุตตมวงศ์ |
การเปรียบเทียบการระเหยของน้ำโดยใช้เครื่องมือ Class A Pan ที่ตั้งอยู่ภายนอกและภายในลวดตาข่าย

หน้า หน้า 35

บุญขวัญ เอื้อไพบูลย์ |
การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด

หน้า หน้า 38

ประเสริฐ โพธิปักษ์ | ถวัลย์ บุญสิทธิ์ | รัศมี นามวงศ์ |
อิทธิพลของเหล็กต่อ growth habit และองค์ประกอบของธาตุอาหารบางอย่างในข้าวสองพันธุ์

หน้า หน้า 52

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม |
การกระจายตัวของข้าวลูกผสม F2 และ F3 ระหว่างพันธุ์ไวแสงและพันธุ์ไม่ไวแสง

หน้า หน้า 53

ประกฤติ ภมรจันทร์ | สุทัศน์ ธารีสาร | เจริญ อุ่นเมือง | เขียน อภิชนธิวงศ์ |
ผลของการกำจัดวัชพืชด้วยการพรวนดินและคลุมดินด้วยฟางอันมีต่อคุณภาพและผลผลิตของยาสูบที่ปลูกในนาข้าว

หน้า หน้า 179

ปรีชา ตรีเพ็ชร์ |