รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2510 ( ครั้งที่ 06, สาขา02 ,2510 )

การศึกษาการมีชีวิตคงทนของตัวอ่อนพยาธิไส้เดือนของสุนัขในหนูขาว และไก่ทดลอง

หน้า หน้า 191-202

รำพึง ดิสสะมาน | พิบูล ไชยอนันต์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ |
การศึกษาโรคเต้านมอักเสบในฝูงวัวนมของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

หน้า หน้า 219-228

ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | จำเนียร สัตยาพันธุ์ | อุทัย พิสณฑ์ |
การศึกษาระดับของข้าวโพดและข้าวฟ่างในอาหารไก่เล็ก

หน้า หน้า 233-240

เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ | ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา | สวัสดิ์ อาตมางกูร |
การพัฒนาและการประเมินผลของส่วนผสมกรดอะมิโนในอาหารไก่กระทง คำนวนโดย Linear programming

หน้า หน้า 241-253

ประทีป ราชแพทยาคม |
การขยายตัวของตับอ่อนและการกักกันการเจริญเติบโตของลูกไก่เลี้ยงด้วยอาหารถั่วเหลืองดิบเสริมด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน

หน้า หน้า 266-276

ประทีป ราชแพทยาคม | กอบแก้ว ตรงคงสิน |