รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2511 ( ครั้งที่ 07, สาขา02 ,2511 )

การทดลองหาระยะนานของภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิดผสมซาโปนิน

หน้า หน้า 80

อุดม จารุตามระ | ประคัลภ์ สมิตินันทน์ | สุธรรม ปุณยอุปพัทธ์ |