รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ครั้งที่ 8 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512 ( ครั้งที่ 08, สาขา02 ,2512 )

รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การให้นม ระยะอุ้มท้อง และอัตราการเจริญเติบโตของโคนมพันธุ์ ออสเตรเลียน อิลลาวารา ชอทฮอน (เอ.ไอ.เอส.) ที่สถานีพืชอาหารสัตว์ปากช่อง

หน้า หน้า 49-57

คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม |
เปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอ แพนโทไซม์และเปปซิน เป็นอาหารเสริมสุกรเล็ก

หน้า หน้า 64-71

ยาน คณานุรักษ์ | สุชีพ รัตรสาร | ละออง ทิณบุตร | นาม ศิริเสถียร |