รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 8 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512 ( ครั้งที่ 08, สาขา07 ,2512 )

ปัญหาและประสบการณ์ในการจัดสหกรณ์อเนกประสงค์ในประเทศไทย

หน้า หน้า 39-48

อดุล นิยมวิภาต | อุดร ศุขะทัต | ไพฑูรย์ ลาภเกษร | อรรณพ วีระวัฒน์ | สอาด เกษแก้ว |
รายงานเบื้องต้นเรื่องเศรษฐกิจของการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่หมู่บ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี

หน้า หน้า 62-86

แสวง กุลทองคำ | สมนึก ศรีปลั่ง | ณรงค์ ชูประกอบ | นิกร เขียวกระเสม |