รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513 ( ครั้งที่ 09, สาขา02 ,2513 )

การศึกษาหาคุณลักษณะของน้ำเชื้อ ความสมบูรณ์พันธุ์และการทำน้ำเชื้อแข็งของกระบือ

หน้า หน้า 18-33

สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | วากีลี่, เอ็ดวิน จี. | อะพิไล, เจ.พี. |