รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 4-6 กุมภาพันธ์ 2513 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ครั้งที่ 09, สาขา07 ,2513 )