รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514 ( ครั้งที่ 10, สาขา01 ,2514 )

เปรียบเทียบผลผลิตและราคาของยาสูบประเภทที่บ่มไอร้อนโดยใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ในดินปลูกยาสูบที่มีฟอสเฟตในระดับสูง

หน้า หน้า 575

พูนสวัสดิ์ สายน้ำตาล |