รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514 ( ครั้งที่ 10, สาขา07 ,2514 )

ลู่ทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย

หน้า หน้า 144-169

ประมาณ อดิเรกสาร | สถาพร สมิตตานนท์ | อุทิศ นาคสวัสดิ์ | ประภาส จักกะพาก | อำนวย วีรวรรณ |