รายงานการประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516 ( ครั้งที่ 12, สาขา01 ,2516 )