การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 12 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516 ( ครั้งที่ 12, สาขา07 ,2516 )

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสวัสดิการของลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 3: 18 หน้า

ชนนท์ อรัณยกานนท์ |
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการใช้สูตรอาหารต่างๆ ในสองหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น

หน้า ส่วนที่ 4: 11 หน้า

ชำนาญ ศิริรักษ์ | เอนก พิชญเวชช์ | แบรนนอน, รุสเซลล์ เอช. |
ต้นทุนและผลที่ได้รับจากการทำนาโดยใช้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงในบางท้องที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับฤดูนาปรัง พ.ศ. 2515

หน้า ส่วนที่ 6: 8 หน้า

ทองรวย ชังเทศ |
รายงานผลการสำรวจต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชต่างๆ ของสมาชิกเกษตรกร โครงการไทย-อิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้า ส่วนที่ 9: 16 แผ่น

ประเสริฐ โฉมจันทร์ |