รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517 ( ครั้งที่ 13, สาขา02 ,2517 )

การใช้รังสีแกมมาในการทำลายพยาธิ Trichina spiralis ตัวอ่อนที่อยู่ในแหนมและเนื้อหมู

หน้า หน้า 594

รำพึง ดิสสะมาน | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | วีระพล จันทร์สวรรค์ | ธานีรัตน์ สานติวัตร | ไพศาล เลาห์เรณู |