รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 13 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ( ครั้งที่ 13, สาขา07 ,2517 )

เศรษฐกิจการผลิตอ้อยของกสิกรในท้องที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2514-15

หน้า ส่วนที่ 5: 15 หน้า

สุกานดา สังข์ลำใย | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |
เศรษฐกิจการผลิตอ้อยของกสิกรในท้องที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2514-15

หน้า หน้า 688-691

สุกานดา สังข์ลำใย | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |