รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518 ( ครั้งที่ 14, สาขา01 ,2518 )

การใช้ประโยชน์ไขอ้อยจากกากตะกอนกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ลิฟสติค)

หน้า หน้า 70-77

ศศิธร วสุวัต | ประคองศิริ จันทรสมบูรณ์ | พรสวรรค์ ดิษยบุตร |
ลักษณะบางประการของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างประเทศ ณ ไร่ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า หน้า 82-92

ไพศาล เหล่าสุวรรณ | ถาวร โกวิทยากร |