รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518 ( ครั้งที่ 14, สาขา02 ,2518 )

คุณค่าทางอาหารของข้าวฟ่างเหลือง ข้าวฟ่างเฮกเกอรี่ และข้าวฟ่างแทนนินสูงในอาหารไก่กระทง

หน้า หน้า 358

ประทีป ราชแพทยาคม | อังคณา หาญบรรจง |
ผลของระดับโปรตีนและแหล่งที่มาของโปรตีนในอาหารผสมต่อการเจริญเติบโตของลูกปลานิล

หน้า หน้า 9-23

อำนวย โชติญาณวงษ์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | ประวิทย์ สุรนีรนาถ |