การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 14 บทความทางวิชาการ สาขา เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2518 ( ครั้งที่ 14, สาขา07 ,2518 )

ปัญหาราคาปุ๋ยเคมีและนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องปุ๋ย

หน้า ส่วนที่ 5: 46 หน้า

สรศักดิ์ ธีระสุขจินดา | ฉลวย พันธ์เทียน | จำรัส อินทชัยศรี |