การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ ( ครั้งที่ 15, สาขา01 ,2519 )

การศึกษาประสิทธิภาพของตัวอ่อนแมลงปอบ้าน Crocothemis servilia Drury และแมลงปอเข็ม Caconeura sp. ในการกำจัดลูกน้ำยุงบ้าน Culex pipien quinquefasciatus Say

หน้า หน้า 1

จริยา วิญญโสภิต | บุญสม วัลลีย์ลักษณ์ |
การสำรวจวัชพืชในเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ

หน้า หน้า 4

มานิสา ธีระวัฒน์สกุล | จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์ | สมชาติ กาญจนจิรวงศ์ | ยูซุป ชัยมานิตย์ | เพิ่มศักดิ์ สุภาภรณ์เหมินทร์ |
หญ้าจิ๋ววัชพืชใหม่ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง

หน้า หน้า 5

มานิสา ธีระวัฒน์สกุล | จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์ | สมชาติ กาญจนจิรวงศ์ | ยูซุป ชัยมานิตย์ | เพิ่มศักดิ์ สุภาภรณ์เหมินทร์ |