บทความทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 15 สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2519 ( ครั้งที่ 15, สาขา07 ,2519 )

การวิเคราะห์หาที่ตั้งและขนาดของคลังสินค้าข้าว และปริมาณข้าวส่วนเกินที่ต้องการเก็บรักษา เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าว

หน้า หน้า 1-17

จำเนียร บุญมา | ไพฑูรย์ รอดวินิจ |