รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2521 ( ครั้งที่ 16, สาขา02 ,2521 )

การผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อแข็งหลังจากการชักนำให้เป็นสัด

หน้า หน้า 34-43

กฤษณ์ มงคลปัญญา | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ | ธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล | ดำรง ลีนานุรักษ์ | ณรงค์ฤทธิ์ รสิตานนท์ | ประเสริฐ เจิมพร |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะผิดปกติบางอย่างในแม่โคพันธุ์พื้นเมืองที่มีปัญหาผสมติดยาก

หน้า หน้า 54-63

กฤษณ์ มงคลปัญญา | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | ปรารถนา พฤกษะศรี | มานิตย์ วิมลรัตน์ | ธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล | สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ |
ความเข้มข้นของเทสโตสเตโรนในเซรุ่มของกระบือปลักเพศผู้ที่มีอายุต่างกัน

หน้า หน้า 64-69

กฤษณ์ มงคลปัญญา | วิภา ตั้งนิพนธ์ | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | ทัศนีย์ ภูมิพัฒน์ | วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล | ชูเกียรติ เรืองสุวรรณ | ศักดิ์สงวน กอนันทา |