บทความทางวิชาการการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 16 สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2521 ( ครั้งที่ 16, สาขา07 ,2521 )