รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( ครั้งที่ 17, สาขา02 ,2522 )

การเติบโตและซากของแพะแกะที่ปล่อยเลี้ยงและขังคอกในฤดูแล้ง

หน้า หน้า 147-153

จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ | พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ | สุวิท คำกองแก้ว |
อิทธิพลของระบบการแทะเล็มแบบหมุนเวียนและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ และผลผลิตของแปลงหญ้าขนผสมถั่วซิราโตรในช่วงฤดูฝน

หน้า หน้า 180-190

วรวรรณ กิจธรรม | สายัณห์ ทัดศรี | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ |
ผลผลิตและส่วนประกอบของโภชนาของเมล็ด, เปลือกฝัก, เถาและใบของถั่วพู

หน้า หน้า 191-199

นฤมล แก้วสุทธิพล | สุกัญญา แก้วพุกผา | สุปราณี เชิดเกียรติกุล | สมจิตร อินทรมณี | ประเสริฐ เหรียญแก้ว |
ผลผลิตของกระบือที่ผสมพันธุ์ในสองฤดูของปี

หน้า หน้า 213-220

จรัญ จันทลักขณา | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ | ชูเกียรติ เรืองสุวรรณ | ศรเทพ ธัมวาสร |