รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( ครั้งที่ 17, สาขา03 ,2522 )

การเก็บเลือดควายปลักโดยใช้สายให้น้ำเกลือ

หน้า หน้า 26-30

ชัยณรงค์ โลหชิต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | ปราจีน วีรกุล | มณีวรรณ กมลพัฒนะ |
อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงช้างเอเซีย

หน้า หน้า 31-32

อายุส พิชัยชาญณรงค์ | วีรวงศ์ โกมนเมนะ | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล | ดำรง ลีนานุรักษ์ | ปรีชา พวงคำ | ศรเทพ ธัมวาสร |
การสำรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในสุนัขปกติ และทดสอบความไวของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะและซัลฟาบางชนิด

หน้า หน้า 38-47

เสาวนิต ทองพิมพ์ | วิชัย ศุภสินธุ์ | ดำรง พฤกษราช | รัตนสุดา พันธ์อุไร |
รายงานเบื้องต้นของการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ด้วยวิธีซัสเปนชั่น

หน้า หน้า 69-73

โมโตฮาชิ, ซูเนมาซา | พิจิตร มกรเสน | พยนต์ สินสุวงศ์วัฒน์ | ปนันท์ ศรีเจริญ | กมล อวัยวานนท์ | พินิจ ศุภวิไล | ประคัลภ์ สมิตินันทน์ |