รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( ครั้งที่ 17, สาขา04 ,2522 )

ชนิดของหนอนพยาธิ (helminths) ในทางเดินอาหารของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 466-472

พิณทิพย์ แจ้งเจนกิจ | สนิท ทองสง่า |
การเปรียบเทียบผลการฉีดวัคซีนไข้ป่าโคในลูกโคที่ไม่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคกับลูกโคที่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคโดยธรรมชาติ

หน้า หน้า 473-479

ปิยะ อรัณยกานนท์ | บำรุง ไม้สุพร | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | โชคชัย นกเทศ | บรรจง อภิวัฒน์นากร | สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล |