รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( ครั้งที่ 17, สาขา07 ,2522 )