รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( ครั้งที่ 17, สาขา10 ,2522 )

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในปีเกษตรกร

หน้า หน้า 4-6

สหเจต สรรสร้างเจริญ | มงคล วัชรางค์กุล | เฉลียว ธนานุกูล | ประสิทธิ์ ผลพุฒ | อรุณ วัฒนานุกิจ |
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกผู้นำสามวิธี ในเขตโครงการชลประทานลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์

หน้า หน้า 50-64

อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ |