รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523 ( ครั้งที่ 18, สาขา01 ,2523 )

การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในสถานีทดลองยางต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชแซมยาง

หน้า หน้า 8

ประพาส วีระแพทย์ | พัธกุล จันทนมัฏฐะ | สัมพันธ์ รัตนสุภา | ประวิตร วงศ์สุคนธ์ | ไววิทย์ บูรณธรรม | ภัทธาวุธ จิวตระกูล |
ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

หน้า หน้า 13

สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ | ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร | สิริกุล วะสี |