เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( ครั้งที่ 18, สาขา02 ,2523 )

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคและกระบือซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารใช้ยูเรีย และมันเส้นเป็นหลัก

หน้า หน้า 14

จินตนา อินทรมงคล | ชัยณรงค์ คันธพนิต | ณรงค์ หุตานุวัตร | เกศรินทร์ สิรินันทเกตุ | โสวัฒน์ สอนบุญลา |