เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( ครั้งที่ 18, สาขา03 ,2523 )

ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือ โดยเทคนิคการผสมเทียม ในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

หน้า หน้า 4

อังกร กมลพัฒนะ | มณีวรรณ กมลพัฒนะ |
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

หน้า หน้า 5

พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต |
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาละลายน้ำเชื้อพ่อสุกรระหว่างน้ำยาละลายไข่แดงซิเตรทและเคียวฟ์

หน้า หน้า 7

อาภรณ์ บุญคุ้ม | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | สุรจิต ทองสอดแสง | สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ |
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารโปรสตาแกลนดินเอฟทูแอลฟ่า ในทางสูติกรรมในกรณีแม่สุกรท้องแก่ขาหัก

หน้า หน้า 8

อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | ปราจีน วีรกุล | ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน | ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ |
การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาโดยวิธี Single Disk Diffusion และวิธี Modified Broth-Disk Method

หน้า หน้า 10

เกรียงศักดิ์ พูนสุข | เกรียงศักดิ์ สายธนู |