บทความทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( ครั้งที่ 18, สาขา07 ,2523 )

แนวทางคัดเลือกโครงการลงทุนและการปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย

หน้า ส่วนที่ 2:19 หน้า

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ |