รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( ครั้งที่ 18, สาขา10 ,2523 )

การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การอพยพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 70-77

สากล สถิตวิทยานันท์ |