การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม วิทยาเขตบางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 : เรื่องเต็ม ( ครั้งที่ 23, สาขา05 ,2523 )

ยาคุมกำเนิด (เดโป-โปรวีรา) เหนี่ยวนำให้เกิดโครโมโซมแตกสลาย : II ลิมโฟไซท์ของคน

หน้า หน้า 36-51

ธวัช ขนบดี | จารุนารถ พูลสุวรรณ | นิตยา เลาหะจินดา | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง |
รายงานเบื้องต้น : ผลของสารปราบศัตรูพืชที่มีต่อลิมโฟไซท์ ของเกษตรกร

หน้า หน้า 73-83

ธวัช ขนบดี | จงจิตต์ เต็งอำนวย | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | สุขเกษม พุกจรูญ |