การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ ( ครั้งที่ 19, สาขา01 ,2524 )

ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่ไม่มีการปลิดดอกข้าง

หน้า หน้า 18

สุเม อรัญนารถ | สมเพียร เกษมทรัพย์ |
ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่มีการปลิดดอกข้าง

หน้า หน้า 19

จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ | สมเพียร เกษมทรัพย์ |
การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง

หน้า หน้า 20

จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ | สมเพียร เกษมทรัพย์ |
การเปลี่ยนแปลงระดับสารยับยั้งการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของช่วงการเจริญของผลมะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน

หน้า หน้า 21

สมพร คูเจริญไพศาล | สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและยอดของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยกับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

หน้า หน้า 26

ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์ | สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ |