การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาสัตว์ (หมวดสัตวบาล) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: เรื่องย่อ ( ครั้งที่ 19, สาขา02 ,2524 )