การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: เรื่องย่อ ( ครั้งที่ 19, สาขา03 ,2524 )

การผสมเทียมควายปลักโดยการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโปรสตาแกลดิน เอฟทูเอลฟ่า

หน้า หน้า 3-4

มณีวรรณ กมลพัฒนะ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | ปราจีน วีรกุล | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | พยอม พิกุลทอง | ยอด ศรีสันต์ |
การตรวจหาท้องโคนมระยะแรกด้วยระดับโปรเจสเตอโรนในน้ำนม โดยวิธีเอนไซม์ อิมมูโอเอสเซ

หน้า หน้า 5-6

Wiel, Dick F.M. van de | มณีวรรณ กมลพัฒนะ | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | สัมพันธ์ สิงหจันทร์ |
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ของโคนมพันธุ์ผสมในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ช่วงระยะห่างการคลอดลูก และอายุของแม่โคที่คลอดลูกตัวแรก

หน้า หน้า 7-8

พรรณพิไล เสกสิทธิ์ | ภาษ สาริกภูติ | จุรีรัตน์ จิตจำรูญโชคไชย | ประเสริฐ คงสะเสน | สุรจิต ทองสอดแสง | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป |
การศึกษาการตรวจท้องแม่สุกรโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

หน้า หน้า 13-14

ปราจีน วีรกุล | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | อัจฉริยา กาญจนเทพ | สมชาย จันทร์ผ่องแสง |
การศึกษาการตรวจท้องแม่สุกรโดยการตรวจชิ้นเนื้อจากเยื่อบุช่องคลอด

หน้า หน้า 15-16

อัจฉริยา กาญจนเทพ | เทอด เทศประทีป | ชัยณรงค์ โลหชิต | สมชาย จันทร์ผ่องแสง |