บทความทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร เสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524 ( ครั้งที่ 19, สาขา07 ,2524 )