รายงานผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา02 ,2525 )

การทดลองใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลักสำหรับเลี้ยงโคนมรุ่น

หน้า หน้า 1-10

สมคิด พรหมมา | อภิชาติ รัตนวนิช | สมเพชร ตุ้มคำภีร์ | นิพนธ์ วิทยากร | อรวรรณ สุวภาพ |
การใช้ฟางหมักยูเรียและมันเส้นเพื่อเลี้ยงโคในช่วงหน้าแล้ง

หน้า หน้า 11-25

เมธา วรรณพัฒน์ | สมโภชน์ ประเสริฐสุข | ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย | อภิชัย ศิวประภากร |
การใช้นมเหลืองเลี้ยงลูกโคหย่านมก่อนกำหนด 1. การใช้นมเหลืองเก็บรักษาด้วยกรดโปรปิโอนิค

หน้า หน้า 26-34

อังคณา หาญบรรจง | ดวงสมร สินเจิมสิริ | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | นพคุณ สวนประเสริฐ | มนูญ เมฆอรุณกมล |
การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโค-กระบือในแปลงหญ้ากับการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

หน้า หน้า 35-50

จินตนา อินทรมงคล | ณัฐพร เพ็ญสุภา | สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |
ผลของการใช้กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมที่ผ่านการเตรียมต่างกรรมวิธีต่อคุณลักษณะของไก่กระทง

หน้า หน้า 82-97

พรรณี ศุภนิมิตกุล | นรสีห์ ตระกูลช่าง | สุชีพ รัตรสาร | กำพล อดุลวิทย์ |
การศึกษาการเลี้ยงนกกระทาเป็นสัตว์เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. การศึกษาระดับพลังงานและระดับโปรตีนในอาหารนกกระทาเล็ก นกกระทารุ่นและนกกระทาไข่

หน้า หน้า 109-129

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | สาโรช ค้าเจริญ | บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ | ธีรพล บันสิทธิ์ |
อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารสูตรมันสำปะหลังที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง

หน้า หน้า 130-137

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ | สาโรช ค้าเจริญ | ธีระพล บันสิทธิ์ | สำเร็จ ไพบูลย์ |