บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา03 ,2525 )

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำยาละลายชนิดต่าง ๆ และอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

หน้า หน้า 1-2

บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา |
การเพิ่มอัตราติดลูกกระบือปลักโดยวิธีผสมเทียม

หน้า หน้า 3-4

สมุทร สิริเวชพันธุ | ประพันธ์ เกษสังข์ | ประจิตต์ บุณยมณี | มานิตย์ ชนิตรวงศ์ |
การผสมเทียมควายที่จังหวัดขอนแก่น

หน้า หน้า 5-6

พรรณพิไล เสกสิทธิ์ | มานิตย์ ชนิตรวงศ์ | นุสสรา วัฒนกุล | ประเสริฐ ศงสะเสน | ภาษ สาริกภูติ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป |
ระดับโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และลูทีไนซิงฮอร์โมนในพลาสมาระหว่างการตั้งท้อง ขณะคลอดและหลังคลอดของควายปลักไทย

หน้า หน้า 7-8

มณีวรรณ กมลพัฒนะ | ปราจีน วีรกุล | ชัยณรงค์ โลหชิต | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | มาเทียส, เอฟเวอลีน |
รายงานการติดเชื้อซัลโมเนลล่าในกระบือ

หน้า หน้า 13-14

นิยมศักดิ์ อุปทุม | วิมลพร จิระวัฒนพงศ์ | นิมิต ลีสิริกุล | สมใจ ศรีหาคิม | วันชัย ถวิลไพร |
รายงานเบื้องต้นการเกิดโรค Milk lameness ในแม่กระบือ

หน้า หน้า 15-16

สุชาติ ศราธพันธุ์ | สมใจ ศรีหาคิม | วิมลพร จิระวัฒนพงศ์ | ถาวร เพียรแปรัตนา | ดรุณี ทันตสุวรรณ | รื่นฤดี บุณยะโหตระ | สาทิส ผลภาค | พานิช ทาโบราณ |
การศึกษาปัญหาของการคลอดยากในโคนมในประเทศไทย

หน้า หน้า 19-20

สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | สมุทร สิริเวชพันธุ | ประจิตต์ บุณยมณี | ประพันธ์ เกษสังข์ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย |