บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา04 ,2525 )

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบันไดปลาโจน

หน้า หน้า 17

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์ | ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล | สืบพงษ์ ฉัตรมาลัย | ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ | สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์ | โยธิน ลีนานนท์ | ประเสร็จ นาคเกี้ยว |