สูจิบัตร และ เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( ครั้งที่ 20, สาขา05 ,2525 )

การสำรวจปริมาณสารตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในน้ำและดินตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่ทุ่งจ๊อและดอยปุย

หน้า หน้า 14

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ | จารนัย พณิชยกุล | เกษม จันทร์แก้ว |
การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในโบราณสถาน ณ อุทธยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

หน้า หน้า 15

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | อักษร ศรีเปล่ง |
การศึกษาชนิดของเชื้อราบนโบราณวัตถุและในอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

หน้า หน้า 16

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |
การคัดเลือกสายพันธุ์ Rhodopseudomonas spp. เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนโดยใช้น้ำทิ้งสับปะรดที่ผ่านการทำให้เข้มข้น

หน้า หน้า 17

ดวงพร ธนารักษ์พงศ์ | นภา โล่ห์ทอง | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |